Uzomod sheyvarebuli online dating

gamis 11 saati daaxloebit, seirnobda, fexit seirnobda, magali, kargi agnagobis, shavtmiani, mwvanetvaleba axalgazrda pirovneba.rom davkonkretdet, 19 wlis bichi..saxeli?? datac zalian magrad chaerto quchur cxovrebashi da warmatebuli quchis bichic gaxda…17 wlamde sheyvarebuli ar yofila seriozulad..ise, mowoneba iyo ramdenime magram, gogoze win isev da iseev quchas ayenebda..zalian bevr gogonas mowonda.. xoda, ertxelac gamis 11ze ubanshi mware garcheva qondat zmakacebs , data iq ar iyo..daurekes:-shechema sad xar bicho, gelodebit..-zma, male chemoval ra..dedachemi cudadaa..-ra chirs zma? xo, sainteresoa…ra mouvida da am ambis shemdeg 2 tveshi gardaicvala… data zalian cudad iyo..radganac bolos roca naxa, dedamistan magari chxubi qonda.sityvebi ki dedamisisgan iyo es:’wadi..momshordi..quchis garda araferi gainteresebs.qucha mogigebs bolos!ra sachiroa saxelis codna..magram kargit…data…gvari?? ’data zalian nanobda tavis saqciels, magram sinanuli gviani iyo..zalian gviani.skolas amtavrebda..banketi ramdenime kvirashi iyo..profesia arc aerchia..gadawyvetileba ver miego..quchashi darcheniliyo, sadac did momavals uwinaswarmetyvelebdnen, tu swavlistvis mieyo xeli..ra unda eqna.cixeshi.biza kanonieri qurdi iyo.es ambavi gaigo aawriala yvelaferi..1 tveshi datas gamoushvebdnen.bednieri iyo.icoda rogor etqa sopistvis rom 1 tveshi garet iqneboda..maili gaagzavnina..’sop..zustad 1 tveshi..17 shi garet viqnebi…dilitve.sagamosve gaval rustavelze..gaviseirneb…shen rodis chamoxval?

ცნობილი ამერიკული ფილმის “რომის არდადეგების” პარაფრაზი მართლაც დიდებულია.ამ ჯერად ჩელენტანო – აღუშფოთებელი და უხეში ბარნაბა ჩიკინი – ქალთა ყურადღებით გათამამებული ავტობუსის მძღოლი რომში.gadawyvita 1 weli abiturienti yofiliyo, momzdaebuliyo da tu chaabarebda ra kargi, tu arada qucha arsad gaeqceoda..moaxlovda banketis dge.. batus sheyvarebuli nanka chaisves da kidev sopi.banketma kargad chaiara…icekves, imxiarules..magrad gaertnen..sabanketo darbazis gverdit patara otaxi iyo..sruliad carieli..ratomgac data kargad ar ertoboda..albat dedamisis tragedia jer gadatanili ar hqonda..magrad epazoreboda halstuxis gaketeba da kostumis chacma, ase xom arasodes chaucvams..magram gogoebma zalian txoves da martlac.. ragac cudad igrzno tavi uceb da gadawyvita gasuliyo sadme…darbazs mocileboda..gavida..dainaxa otaxi..sheixeda da ra dainaxa? datas adre arc sheumchnevia sopi..icoda rom klaseli iyo, mara saxelis da gvaris garda araferi icoda..gvaric aviwydeboda xolme.. gogoebis problemit data pirvelad mashin dainteresda..-sopi, ra gchirs.gatirebs?xoda, datam ar icis ro chamovedi…………………sopim didi gegmebi daawyo..samxaram da zuramac datas araferi utxres sopis chamosvlis taobaze.17shi 7ze bardagma gamoacila..yvelaferi kagad iyo.bednieri iyo..magram, mainc ragac aklda.aklda..xooooda, gaaxsenda rom tavis sixaruls miswera, rustavelze gaviseirnebo.ai miseirnobda…….. gasheshda…roca ukve saxeze shexeda …icnoooo..misken gaeqana da xelshi aitaca…uxmod..ubralod…magram zalian hgavda es yvelaferi zgapars..magram realoba iyo.martla moxda…magrad exutebodnen ertmanets…da akoces.akoca datam, rom sopis egona esesaa guli wamivao..bednierebi iyvnen..zalian..zalian… amas adamiani ver agwers..siyvaruli bednierebaa..zalian didi bedniereba..adamiani, romelsac sheuzlia wrfeli gulit siyvaruli, eseigi is gmertis rcheulia..siyvaruli yvelaze didi da zvirfasi nichia, rac gmertma adamians uboza..chven ki raga dagvrchenia.movufrtxildet mas! -ara..meeee…me ai yvelaferze magrad miyvarxar.miyvarxar…zaan zaaaaaaaaan…-me uzzzzzzzzzaaanesad…dat, exla frtebi ro mqondes avfrindebodi…ise miyvarxar..ise….-ai rogor miyvarxar iciiiiiiiiiii???????? miyvarxaaaaaaaaaar..yvelaferze magari siyvaruli yofilaa…-dat…rogor miyvarxar rogor..miyvarxar…uzomod..chemo sixarulo..

galaqtikashi, dedamiwaze, evraziashi, saqartveloshi, kerzod ki tbilisshi , ufro dawvrilebit rom vtqvat, rustavelis gamzirze,dro?? diax, ra tqma unda data…data…uceb, titqos moechvena….albat halucinaciebi damewyoo ifiqra datam.game iyo..titqmis carieli quchebi.xedavda gogos…romelic misken mirboda…ar eloda.icoda..sopi???? da arasodes davagvianot vutxrat sayvarel adamians , rom is zalian ,zalian, zalian gviyvars…! da ase.ase…bednierebi iyvnen, arian da yvela bednieri iqneba tu eyvareba…tu gamocdis am saocar grznobas…siyvaruli ar unda ezio..siyvaruli tviton mova…namdvilad ki sheizleba mashin shegiyvardes, roca arc eli..shegiyvardeba da mis iqit vegarafers dainaxav..shentvis cudi agar arsebobdes…ai, ra ari bedniereba..yvelaferi kargi..yvelaferi gvtiuri..sicocxle, romelic aarasodes ginda damtavrdes..bedniereba, romelic gagafreninebs da erti sityvit siyvaruli…me ici bevri vifiqre, da shen es yvelaferi chems gamo gaakete.gamo xar exla mand.gamo arie sheni cxovreba..ratom ar unda gagigo? gmerto chemo ra miyo qalma mze damanaxa da cis sinatle yvela santeli chaaqro qarma da ento mxolod qurdis es…mokled..sheni ambebi momwere.pasuxic mitxari..gkocni ubevress))zalian bevrs…miyvarxar!!! mec zalian miyvarxar sixarulo…uzomod..chemze ra davwero?? sheyvarebuli var uzomod..2 welshi chamoval da gnaxav..iqamde veranairad.ase vilaparkebt xolme..magram me pirobas gazlev rom chemi siyvaruli shen mimart yvelafers gauzlebs..sicocxleze metad miyvarxar..:*’Re:werili 2:‘sop.miuxedavad imisa rom aq var..mainc ubednieresi kaci var..mainc.rato?piriqit, shen minda rom mapatio.maiamishi var..magari sastumroa..gakvetilebs gvitareben xolme.vertobit.magram sul shenze vfiqrob.chemtvis ar gitqvams ras grznobdi.exla vici ras grznob..sheileba shegzizgdi kidevac.gagigeb..ubralod minda icode, rom verasodes dagiviwyeb..zalian menatrebi..gkocni uzomod bevrs..sopiii:*’Re:werili 1:‘sop.exla shens garda veraferze ver vfiqrob..magijebs ukve es 4 kedeli..sheileba magari banzobacaa ro ese geubnebi chem satqmels ra.MIYVARXAR.grznobashi dgiti dge vrwmundebi..sheilzeba ver gamovide aqedan..magram ert qurd bichs mudam eyvarebi ra.aq sakanshi ra daweres chemze): Evedreboda gmerts qurdi biti santlebs untebda gvtishoblis xatebs Sheyvarebulze fiqrobda igi cxeli cremlebi utvavda tvalebs Icvoda santeli nela titqos siyvaruls ekida cecxli da im ert santels ucqerda yvela qurdma bitma datera leqsi: rogor miyvarxar chemo dvirfaso shenze fiqristvis ar myofnis dzala da ushenobas vegar avitan da tavs moviklav, moviklav martlac locva mouvlini yovlad cmindisagan suli ganumtkice yovlad mshevineiri iyos umanko da xsnili micisagan iyos lamazi da iyos mshvenierei,ase loculobda is qurdi bichii da shescqeroda gvtishoblis xatebs ra aris qali? imito rom shen gipove..shen…exla aq rom iyo, magrad chagexutebodi..avanazgaurebdi rac dagaklda sitbo..zalian bevrs gakocebdi.miyvarxar.minda shenze vilaparako.gavburge yvela ukve..netav shemezlos male gamosvla…netav…miyvarxar sop..uzomod..angelozi xar…:*..’amis shemdeg sopis werilebi datamde agar misula.werda, magram datastan akrzales yvelanairi werilis shegzavna..samxaram sopis utxra, rashic iyo saqme…sopi zalian cudad gaxda..magram mainc gzavnida werilebs…enatreboda..itanjeboda..uyvarda..martla uyvarda..sizmari iyo es tu cxadi.datas saxe edga tvalwin.werilebs efereboda, kocnida..kitxulobda..zepirad icoda.shvreboda am dros data? daibada tbilisshi, chachavas samshobiaroshi, bebiaqalis saxeli da gvari ar maxsovs samwuxarod..ojaxshi meore shvili iyo da yavda tavisze 6 wlit ufrosi zma-leqso. kargit ra…ra aucilebelia icodet misi warsuli..magram kargit..radganac gainteresebt…nu ase daiwyo yvelaferi.. May 28, 2016 - um heroi de brinquedo dublado online dating.